Obecně prospěšná společnost Dotek

ID datové schránky: 5y59v6u

Certifikované pracoviště
Bazální stimulace

naší patronkou je
PhDr. Karolína Friedlová

Spolupracujeme s:

O nás

 

 Vítáme Vás na webových stránkách obecně prospěšné společnosti Dotek

Organizační diagram společnosti Dotek, o.p.s.

 

Co děláme:

  • Pečujeme o seniory s láskou a úctou.

 

Poskytujeme:

  • Odlehčovací službu
  • Pečovatelskou službu
  • Základní sociální poradenství
  • Domácí zdravotní péči

 

Provozujeme:

  • Půjčovnu kompenzačních pomůcek
  • Pedikúru i v domácnostech klientů
  • Dobročinný obchůdek

 

Společnost Dotek o.p.s. vznikla, aby napomáhala v důstojné péči o seniory. Záměrem je vytvoření komplexní zdravotnické a sociální péče o potřebného klienta, aby mohl žít co nejdéle tam, kde se cítí být doma. Vyžaduje-li jeho situace setrvání v našem  pobytovém zařízení odlehčovací služby, chceme se ubírat s našimi klienty společnou cestou tak, aby jejich smysly byly stimulovány a naše komunikace s nimi odpovídala úrovni jejich vnímání.

Prvotní myšlenka a inspirace přišla při praxi v irských zdravotnických a sociálních zařízeních. Bylo zřejmé, že člověk nemusí být jen číslo diagnózy. Psal se rok 2003. Po návratu domů následovalo zamyšlení, jak pečovat o dlouhodobě nemocné jinak, než jaká byla běžná praxe v nemocnicích. Rodící se nápad definitivně potvrdilo i náhodné setkání s konceptem Bazální stimulace a osobností paní PhDr. Karolíny Friedlové, která je od roku 2012 naší patronkou. Péči i prostředí jsme od počátku budovali na základech, které koncept učí. Dotek často nastupuje tam, kde již běžná komunikace nestačí. Jedno náhodné setkání přispělo k našemu zrodu, přineslo nám jméno a z Bazální stimulace jsme si vypůjčili  i motto: MOSTY V KOMUNIKACI MEZI DVĚMA SVĚTY JSOU DOTEKY. Psal se rok 2005. Prvního klienta v naší odlehčovací službě jsme přivítali v červnu v roce 2006. Zakladatelka společnosti se v roce 2007 stala sestrou roku v sociálních službách. Od 2009 jsme první Certifikované pracoviště Bazální stimulace zabývající se péčí o seniory ve Zlínském kraji.

http://www.bazalni-stimulace.cz/pracoviste/

Po téměř desetileté období naší existence jsme stále na cestě. Proces poznávání a hledání nebyl a není jednoduchý, protože v České republice se teprve hledá způsob, jak nejlépe pečovat o lidi, kteří mají změněné vnímaní (různé typy demence). Nenašli jsme tedy žádné vzorové zařízení. Hledáme ve vzdělávacích kurzech, v zahraničí a vyměňujeme si zkušenosti s ostatními, kteří se snaží podobně. Náš tým čítá 18-22 lidí, pomáhají nám 4 dobrovolníci a 2 externisté, stážisté, praktikanti, rodiny našich klientů, rodiny našich spolupracovníků, ti kteří nám fandí, dárci, státní instituce a klienti samotní, naši největší učitelé. Jsme otevření novým myšlenkám, výzvám, spolupráci, vzděláváme se, učíme se z chyb a stále se vyvíjíme.

Naše nezisková, obecně prospěšná společnost se při práci s klienty řídí heslem: „Chovejte se tak, jak si přejete, aby se ostatní chovali k vám“. Snažíme se o naše klienty pečovat profesionálně, především lidsky a s respektem. Staráme se o klienty, kteří mají z různých důvodů sníženou soběstačnost a o které je jinak pečováno v prostředí, kde se cítí být doma. Přinášíme tedy úlevu i rodinám, které nepřetržitě pečují o své blízké a potřebují nezbytný čas k odpočinku a zařízení si svých vlastních záležitostí.

Našimi klienty jsou osoby dlouhodobě nemocné, osoby s různými typy demence, osoby umírající, po náhlých mozkových příhodách a s jiným chronickým onemocněním.

Nechceme se starat jenom o tělo, ale především o duši člověka nám svěřeného do péče. Abychom dokázali pochopit a uspokojovat potřeby a přání klientů, musíme je znát. Znát jejich život, jejich historii a jejich dětství a mládí. Pokud už si podněty z okolního světa nedokážou obstarat sami, pokoušíme se jim je přiblížit. Přineseme jim třeba kytičku lesních jahod, nebo větev plnou lipových květů k obírání. Naučit se tomuto „umění péče“ nám pomáhají kromě Bazální stimulace i ostatní koncepty, které ve své  péči využíváme. Vycházejí ze základních lidských potřeb. Jedná se o Aktivizaci s využitím prvků biografie, Smyslovou aktivizaci a Validaci podle Naomi Feil. Koncepty se vzájemně ovlivňují a do sebe zapadají. Od roku 2014 jsme zařazeni jako první na Moravě do skupiny zařízení, která odborně vede a superviduje paní PhDr. Eva Procházková, PhD. Zakladatelka a ředitelka Institutu Erwina Böhma v ČR. Chceme nabízet péči respektující člověka jako bytost s vlastním vnitřním světem a životním příběhem. To ovšem znamená mít uvědomělý, proškolený personál, kvalitní dokumentaci a terapeutické prostředí, které odráží dobu, ve které byli naši klienti mladí. Jde o dlouhodobý, složitý proces přerodu, na jehož konci bychom se chtěli stát Certifikovaným zařízením pracujícím s psychobiografickým modelem péče. To je náš úkol do budoucnosti. http://ebin.cz/

Péči poskytujeme také lidem umírajícím. Otázka umírání není atraktivní a moc se nehodí do dnešní doby zaměřené na výkon a úspěch. Když jsme zdraví, tak nás vůbec nenapadá přemýšlet, jaké to bude, až budeme z tohoto světa odcházet. Velká většina z nás by si přála poslední okamžiky své pozemské pouti prožít doma obklopena svými nejbližšími. Málokomu je však toto štěstí dopřáno. Velká většina z nás odchází z tohoto světa jinde než doma. Chceme i naším střípkem přispět ke změně.

Kromě péče samotné, poskytujeme i poradenskou činnost  všem, kteří se rozhodli pečovat o své blízké v domácnosti. Provozujeme rovněž půjčovnu kompenzačních pomůcek a od roku 2012 Dobročinný obchůdek Dotek, první ve Zlínském kraji.

http://dobrocinny-obchudek.cz/slavnostni-otevreni-obchudku/

Je nám blízká myšlenka ekonomiky daru, kterou v obchůdku propagujeme.

https://www.hearth.net/#subpage-about

Za klíčové považujeme, aby lidé, kteří pracují v naší společnosti, vykonávali tuto činnost proto, že je naplňuje. Aby vzájemné vztahy byly založené na partnerství. Snažíme se, aby každý mohl rozvinout své silné stránky a za své jednání byl zodpovědný především sám sobě. Usilujeme o vytváření svobody v práci. http://www.svobodavpraci.cz/svoboda-v-praci/

Svou prací chceme přispívat k vzájemné mezilidské úctě a k úctě k prostředí, snažíme se kolem sebe vytvářet hezké místo k životu.

Věříme v kvalitu a smysluplnost našeho konání. Jestliže chceme plněji rozvinout všechny naše nápady, potřebujeme trvalý prostor k poskytování služeb. Nejlépe vlastní objekt. K stávajícím službám bychom chtěli poskytovat pobytovou péči, s kapacitou maximálně 50 osob pro zachování  komorního rázu služby s domácím, útulným prostředím. To už je trochu jako pohádka o domečku Dotek. Jsme naplněni optimismem. Třeba se najde způsob, jak tuto pohádku dovyprávět do konce. Za podporu děkujeme.

a (1)

 

Pojďme to zkusit společně. My umíme s láskou pečovat, vy nás můžete podpořit. DĚKUJEME

Mediální partner:

Partneři:

Jsme členy:

Sociální sítě: