Obecně prospěšná společnost Dotek

ID datové schránky: 5y59v6u

Certifikované pracoviště
Bazální stimulace

naší patronkou je
PhDr. Karolína Friedlová

Spolupracujeme s:

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba terénní nebo ambulantní jeurčena lidem v nepříznivé sociální situaci, jestliže tito pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti, pro nemoc, zdravotní postižení, krizovou situaci, životní návyky nebo sociálně znevýhodňující prostředí nejsou schopni zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby.
Pečovatelská služba poskytuje dle § 40, odst. (2) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách následující činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Poslání
Posláním pečovatelské služby Dotek je umožnění chronicky nemocným, zdravotně postiženým, seniorům a osobám, které jsou závislé na pomoci jiné osoby, setrvat ve svém přirozeném (domácím) prostředí co nejdéle, zajistit naplnění potřeb a kontakt se sociálním prostředím (lékař, úřady, cukrárna, obchod, účast na bohoslužbě).
Principy
 • Bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství
 • Zachování přirozeného prostředía posilování sociálního začleňování
  Při poskytování služby směřujeme k předcházení a zamezení sociálního vyloučení seniorů, podporujeme seniory při začlenění do běžného života.
 • Individualizace služeb
  Při poskytování služby respektujeme požadavky uživatelů, nevnucujeme jim naše návrhy a respektujeme jejich potřeby.
 • Podpora samostatnosti
  Vytváříme podmínky k rozvoji soběstačnosti uživatelů. Pracovníci své uživatele podporují, aby se aktivně podle svých možností podíleli na naplňování svých osobních cílů.
 • Lidská důstojnost
  Pracovníci jsou uživatelům oporou, rádcem a důvěrníkem. Služby jsou poskytovány bez ohledu na náboženské vyznání, rasu, pohlaví a sexuální orientaci. Snaha o minimalizaci dopadu služby na uživatele.
 • Ochrana osobních údajů
  Diskrétnost a zachování informací při poskytování sociální služby, ochrana osobních údajů se řídí zákonem
 • Nestrannost poskytovatele
  Nevměšování se do případných konfliktů
 • Respektování autonomie
  Uživatel je ten, kdo vede průběh služby, sociální pracovník poskytuje podporu a samostatné rozhodování uživatele
 • Odborná práce
  Pracovníci služby jsou podporováni v odbornosti své profese a dalším vzdělávání, které umožňuje zvyšování kvality poskytované služby.
 • Excelentnost společnosti
  Snažíme se o to, aby naše společnost byla nejlepším poskytovatelem daných služeb v regionu.
Cílová skupina
Pečovatelská službaje poskytovaná osobám žijícím v mikroregionu Vizovicko – Slušovicko, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služba se poskytuje v domácnostech uživatelů nebo v prostorách Dotek,o.p.s.
Okruhy osob, pro které je služba určena:
 • chronicky nemocným
 • osobám se zdravotním postižením
 • seniorům
Negativní vymezení cílové skupiny
Služba nemůže být poskytnuta:

 • Osobě vyžadující nepřetržitou lékařskou péči ve zdravotnickém zařízení.
 • Osobě závislé na návykových látkách.
 • Osobě ubližující sobě a okolí.
 • Osobě, jejíž požadavky na poskytovanou péči překračují okruh základních činností pečovatelské služby dané § 40, odst. (2) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách vyžadujícím nepřetržitý dozor 24 hodin denně.
Cíle
 • pomáhat uživatelům v činnostech denní péče o domácnost a o svou vlastní osobu, a tím podpořit co nejdéle jejich samostatný život ve vlastních domovech, aby nemuseli odcházet do institucí zajišťujících péči
 • nabízet a rozvíjet služby tak, aby pružně reagovaly na aktuální potřeby žadatelů
 • vytvořit finančně a personálně stabilní společnost
 • spokojenost uživatelů, která plyne z:
  • z podpory a pomoci při zajišťování základních potřeb uživatele
  • z podpory samostatného a nezávislého života
  • z umožnění zachování kontaktu se sociálním prostředím
  • z pomoci při oddálení odchodu do ústavní péče

O pečovatelské službě

 • Poskytuje individuální komplexní péči občanům, kteří si nemohou zabezpečit úkony běžného denního života vlastními silami nebo s pomocí rodiny, či přátel.
 • Zajišťuje komplexní sociální péči o potřebného klienta, tak aby mohl žít co nejdéle ve svém vlastním sociálním prostředí. Tento princip předpokládá aktivní přístup klienta a jeho blízkých.
 • Cílem je nabídka služeb tak, aby byly pružné a reagovaly na aktuální potřeby žadatelů.
 • Na služby navazuje půjčovna kompenzačních pomůcek.
 • Péči poskytují zkušené pečovatelky s kvalifikací odpovídající zákonu č.108/2006 Sb., které se průběžné vzdělávají a u nichž je kladem důraz na jejich lidské vlastnosti.
 • Pečovatelky docházejí do domácností klientů a zajišťují jejich požadavky na základě žádosti a následně sepsané smlouvy, ve které je sjednána cena dle aktuálního ceníku.
 • S osobními údaji je nakládáno v souvislosti s ustanoveními zákona č.101/2000 Sb.,O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vypovězení služby je možné kdykoli v průběhu služby na základě žádosti klienta. V případě neplnění platebních povinností ze strany klienta poskytovatel vypoví smlouvu s týdenní výpovědní lhůtou. Vzhledem k tomu, že se služba poskytuje v domácím prostředí klienta, poskytovatel si vyhrazuje právo vypovědět smlouvu okamžitě v případě, že by pracovníci byli vystaveni ohrožení, či hrubému jednání.

Ceník i dokumenty týkající se výkonu pečovatelské služby naleznete v příslušném odkazu.

Pojďme to zkusit společně. My umíme s láskou pečovat, vy nás můžete podpořit. DĚKUJEME

Mediální partner:

Partneři:

Jsme členy:

Sociální sítě: