Obecně prospěšná společnost Dotek

ID datové schránky: 5y59v6u

Certifikované pracoviště
Bazální stimulace

naší patronkou je
PhDr. Karolína Friedlová

Spolupracujeme s:

Odlehčovací služba

Dotek, o.p.s. poskytuje odlehčovací službu v pobytové formě. Místem poskytování služby je budova Domu s pečovatelskou službou, Pardubská 1194, Vizovice. Kapacita je 16 osob..

Vize

Naší vizí je udržení realizace stávajících služeb; doladění standardů kvality, metodik a pravidel; posílení managementu a PR organizace; naší dlouhodobou vizí je získání prostor a prostředků na fungování malokapacitní rezidenční pobytové služby pro seniory (registrované jako domov pro seniory, či domov se zvláštním režimem), udržení statutu certifikovaného pracoviště bazální stimulace; integrování biografického modelu do každodenní péče.

Rádi bychom se více věnovali také osvětové činnosti v oblasti péče o seniory.

 Poslání

Posláním obecně prospěšné společnosti Dotek je podporovat to, aby senioři mohli co nejdéle setrvávat ve svém přirozeném domácím prostředí a v péči rodiny.

Co nejplnohodnotněji přechodně zastupovat pečující v situacích, kdy oni sami nemohou, nebo nezvládnou potřebnou péči o své blízké sami.

Posláním odlehčovací služby je nabídnout těmto seniorům na přechodnou, nezbytně nutnou dobu pobyt v prostorách našeho zařízení s citlivou péčí zohledňující jejich potřeby v bio – psycho – socio – spirituální rovině a jejich životní příběhy v návaznosti na prostředí, kde žijí či žili.

Totéž platí také pro osoby, které ještě nedosahují věku seniorů, ale jsou starší 27 let a splňují další parametry uvedené v popisu cílové skupiny naší služby.

K specifikům zařízení patří

– zvýšená pozornost věnovaná prostředí (v návaznosti na práci s biografickým konceptem), aby se senioři mohli co nejsnáze a co     nejrychleji zadaptovat a

– odborné přístupy využívané v péči o staré lidi – bazální stimulace, práce s biografiemi, smyslová aktivizace, paliativní péče

– malá kapacita zařízení, která nám umožňuje individualizovanou péči

 

Cíl

Takto definujeme naše hlavní cíle odlehčovací služby:

 • Pečujícím osobám je umožněn nezbytný odpočinek při vědomí toho, že o jejich blízké je dobře postaráno
 • Naše péče o klienty je komplexní (nepečujeme jen o tělo, ale i o duši).
 • Klientům je nabízena smysluplná a cílená aktivizace.
 • Péče vychází z biografií klientů.
 • Odlehčovací služba Doteku, o.p.s. je kvalitní a vyhledávanou sociální službou

Cílová skupina

Naší cílovou skupinou jsou osoby starší 27 let. Ale nejčastěji se jedná se o lidi, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu seniorské křehkosti, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení; často se jedná i o osoby se změněnou schopností vnímání (různými typy demence), po náhlých mozkových příhodách nebo lidi v těžkých stádiích nemocí. Protože nejsme službou se zvláštním režimem, posuzujeme u každého zájemce individuálně, zda je v možnostech našeho zařízení mu poskytnout takovou péči, jakou vyžaduje jeho zdravotní stav – spolupracujeme s rodinami a ošetřujícími lékaři zájemců, před nástupem k pobytu v odlehčovací službě upozorňujeme na rizika, ke kterým může dojít.

Těmto lidem a jejich rodinám se snažíme pomoci proto, že momentálně neexistuje jiný typ registrované sociální služby, který by svým nastavením vyhověl jejich potřebám (potřeba odlehčit rodině pečující v domácím prostředí o osobu se změněnou schopností vnímání) (pokud denní stacionář pro osoby postižené demencí je nedostačující formou pomoci).

 

Poskytované služby existují proto, aby zajistily podporu a pomoc člověku, který běžně bydlí (bydlel) ve svém přirozeném prostředí, ale nyní nastala situace, kdy

 • má senior částečně, či zcela omezenou soběstačnost, a pečující rodina si potřebuje odpočinout, nebo zařídit jiné záležitosti
 • u seniora došlo k náhlé změně zdravotního stavu, byl hospitalizován, a po propuštění z nemocničního zařízení (či zařízení LDN) potřebuje dlouhodobou péči či dohled. Návrat do domácího prostředí momentálně není možný, a rodina hledá vhodné řešení vzniklé situace (bezbariérová úprava bytu, zajištění terénních služeb, čekání na umístění v domovech seniorů, …). Jsme si vědomi toho, že těmto lidem není primárně odlehčovací služba určena, ale vzhledem k tomu, že momentální nastavení sociálních služeb dle zákona o sociálních službách 108/ 2006 Sb. nenabízí jinou službu, jejichž posláním by bylo pomoci lidem, kteří se ocitli v této sociální situaci, snažíme se rodinám vyjít vstříc a nabídnout pomoc.

 

Osoby se změněnou schopností vnímání chápeme jako:

osoby senilního věku, které mají problém s orientací v prostoru, čase, osobou či situací.

 

 • nemají flexibilní chování (nedokážou adekvátně zareagovat na vzniklou situaci)
 • přidržují se překonaných rolí (chovají se, jako by byly v sociální roli z jiného období jejich života – v roli matky, dcery, zaměstnance podniku apod.)
 • bojují s nepřekonanými emocemi (znovuprožívají silné pozitivní/ negativní zážitky z jejich života; např. úmrtí partnera, válečné útrapy aj.)
 • stahují se z přítomnosti, aby dokázaly přežít (reagují pouze na předměty, činnosti a témata, které si pamatují z dětství/ mládí – kterým rozumí, nebo které mají zritualizované)
 • vykazují signifikantní (významnou) ztrátu kognitivního (poznávacího) úpadku a nejsou více schopné intelektuálního úsudku

(dle Naomi Feil, metoda validace)

 

Služba nemůže být poskytnuta (dle §91 Zákona o sociálních službách 108/ 2006 Sb.) osobě vyžadující nepřetržitou lékařskou péči ve zdravotnickém zařízení. Osobě, která je v nařízené karanténě v důsledku  podezření nákazy přenosnou chorobou a při onemocnění touto chorobou. Služba nemůže být poskytnuta z důvodů naplněné kapacity zařízení. Služba nebude poskytnuta také osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, pokud jí byla vypovězena, v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí, smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. Služba nemůže být poskytnuta osobám, které nespadají do vydefinované cílové skupiny.

Do cílové skupiny nespadají osoby mladší 55 let, osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje pobyt v uzavřeném oddělení či jiném typu sociální služby, a osoby ubližující sobě a okolí.

Sekundární cílovou skupinu tvoří rodinní příslušníci a osoby, které pečují o osoby vyžadující nepřetržitou pomoc v jejich přirozeném sociálním prostředí. Spolupráce s rodinami je pro nás opravdu důležitá.

Pojďme to zkusit společně. My umíme s láskou pečovat, vy nás můžete podpořit. DĚKUJEME

Mediální partner:

Partneři:

Jsme členy:

Sociální sítě: